uibc_web-banner_770x230px_union_v1-01 uibc_web-banner770x230px_20150916_a TS1 TS2 165BB_770x230px HKLCbanner_770x230px

強大而且擁有最多陪月員的網上平台,準爸媽能在本網尋找陪月員。搜索功能強大,讓媽媽簡單容易地配對出合心水的陪月員。準爸媽直接聯絡陪月員,無須依賴中介公司,以免中介費及佣金的形式配對出合心水的陪月員。

0
1419
卿姐 (NA010808)
陪月總年資:
3年
陪月個案:
12
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及14個其他地區
時薪:
$90
月薪:
8:
$18800
10:
-
12:
-
24:
-
0
1425
KIT (NA011195)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
-
10:
-
12:
-
24:
-
0
500
May 姐 (NA011256)
陪月總年資:
4年
陪月個案:
12
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及8個其他地區
時薪:
$100
月薪:
8:
$18000
10:
-
12:
-
24:
-
0
485
菲菲 (NA011226)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
$0
10:
$0
12:
$0
24:
$0
0
1446
Eve (NA010235)
陪月總年資:
5年
陪月個案:
15
服務地區:
-
時薪:
-
月薪:
8:
$20000
10:
-
12:
-
24:
$38000
0
919
Lucy (NA010976)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及1個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$11000
10:
-
12:
-
24:
-
3
1564
靜兒 (NA010518)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
1
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及14個其他地區
時薪:
$70
月薪:
8:
$12000
10:
$14000
12:
$17000
24:
$21000
1
1715
Laurie Chan (NA010285)
陪月總年資:
4年
陪月個案:
6
服務地區:
中西區 灣仔區 東區 及9個其他地區
時薪:
-
月薪:
8:
$16000
10:
$20000
12:
$24000
24:
-
0
762
張姑娘 (NA011062)
陪月總年資:
1年以下
陪月個案:
未有
服務地區:
黃大仙區
時薪:
-
月薪:
8:
$12000
10:
$15000
12:
-
24:
-
19
36202
芬姨 (NA010179)
陪月總年資:
7年
陪月個案:
60
服務地區:
中西區 灣仔區 深水埗區 及11個其他地區
時薪:
$150
月薪:
8:
$25000
10:
$30000
12:
-
24:
$0
本協會對陪月員證書資格有嚴格的核實程序,但其餘資訊由陪月員提供及自行更新,本協會將盡力管轄上載的資訊,但不對部份上載資訊的真確性作出擔保及不負上任何法律責任。若閣下為部份資訊的版權擁有者,如有觸犯您的知識版權或發現以上含有不當內容,請按此舉報。經本協會核實後,將會盡快作出處理。而通過這個網站,你可能鏈接到其它第三者的網站,本協會不會負責該連結的一切內容。本協會保留刪除任何於本網站上載資訊權利。